Värmlandsleder

Hovfjällsrundan

Hovfjällsrundan tar dig runt hela naturreservatet. Du har fin utsikt från Björnåsen i den östra delen och du passerar flera skogstjärnar. Vid Vadjebergen  går leden genom en trolsk gammelskog där granarna är övervuxna med skägglav. Här är vissa partier mycket branta. Vid rastplatsen Råkullstjärn råder ett stillsamt, magiskt lugn. I väster är naturen omväxlande med myrar, granskog och hällmarker. Vid raststugan Bondfugestorp slås ängarna för att bevara ängsfloran. Avsluta med en tur till utsiktstornet på Hovfjällstoppen.

Råkullsrundan, Hovfjället

Råkullsrundan passerar Hovfjällets topp med utsiktstornet. Vandringsleden fortsätter genom gammal naturskog. Terrängen består omväxlande av hällmarker med tallskog, myrmarker och granskog. Har du tur får du se tjäder eller orre, som trivs i dessa marker. Vid Råkullsberget har du naturreservatets finaste utsiktsplats. Rofyllda rastplatser finns vid Baggtjärn och Råkullstjärn. Bondfugestorp är ett gammalt torp som idag används som raststuga. Där finns eldstäder både inne och ute. Vid Bondfugestorp slås ängsmarkerna för att bevara ängsfloran.

Torprundan, Hovfjället

Torprundan är den kortaste leden i Hovfjället naturreservat. Leden börjar med en backe upp mot Hovfjällets topp. I skidbacken finns ett utsiktstorn med milsvida vyer. Leden tar dig genom mager tallskog på hällmarker, över stora myrar och vidare in i granskog. Halvvägs längs Torprundan ligger raststugan Bondfugestorp som är ett gammalt torp från 1800-talets slut. Där kan du grilla på eldstäder både inne och ute. Ängsmarkerna vid Bondfugestorp slås varje år, för att bevara ängsfloran. Längs Torprundan finns skyltar som berättar om Hovfjällets natur och historia.

Prästöleden

Prästöleden startar på Linsön med stora, öppna betesmarker. Du ser tydligt de trädbevuxna moränryggarna som går rakt igenom landskapet. De skapades när inlandsisen smälte undan. Stanna till vid Linsöstugan, som är en öppen raststuga. Leden fortsätter västerut till Prästön, där det är lummiga lövskogar. På norra delen av Prästön finns ett litet utsiktstorn med fin utsikt över Vänern. Hela området är skyddat som naturreservat. Leden går till stor del genom hagar med betande kor. Djuren kan vara nyfikna. Den här leden är inte lämplig för dig som vill vandra med hund. Kor, särskilt om de har kalvar, kan vara aggressiva mot hundar.

Nötöleden

Nötöleden går i gammalt kulturlandskap med stora ekar.  På Österön finns lummiga lövlundar med ek, lind och hassel. Det är spännande miljöer med ett helt annat växt- och djurliv än vad du möter i kulturlandskapet. Vid Hästudden finns en rastplats med härlig utsikt över Vänern. Titta också på de karaktäristiska moränryggarna som präglar landskapet. Hela området är skyddat som naturreservat. Om du kombinerar Nötöleden med Arskagsleden får du 13 km vandring. Utmed Nötöleden finns inga betesdjur.

Arskagsleden

Arskagsleden går genom betesmarker med gamla ekar. Du vandrar över fina strandängar och genom skogar med mycket lövträd. Vid Arskagsudde, längst i söder, har du fin utblick över Åråsviken som är en del av Vänern. Hela området är skyddat som naturreservat. Leden går till stor del genom hagar med betande kor. Djuren kan vara nyfikna. Visa hänsyn, det är korna som håller landskapet öppet. Om du kombinerar Arskagsleden med Nötöleden får du 13 km vandring. Den här leden är inte lämplig om du vill vandra med hund. Kor, särskilt när de har kalvar, kan vara aggressiva mot hundar.

Kycklingleden

Kycklingleden slingrar sig längs Vänerns kust, genom en hassellund och barrskog, upp på ett berg, ner igen genom blandskog och den säregna Kycklingdalen, där över 38 sällsynta arter identifierats. På berget var det en stor skogsbrand 2004, ett över 2 km² stort område brann. Från bergstoppen kan du blicka ut över Vänern, västra Europas största sjö, 5 650 km². Vänern har även Europas största sötvattensskärgård, med fler än 22 000 öar, kobbar och skär.

Ängenleden

Ängenleden går runt Ängsjön. Det finns flera platser att starta vandringen på och det finns flera rastplatser. Leden har stora nivåskillnader, med fin utsikt från höjderna. Leden går genom både skogs- och kulturlandskap. Ängsfloran är levande kulturspår av tidigare brukares möda med lien. I området har det funnits både finnbosättningar, säterbruk och torpare. Möjligheten finns att du kan se älg, rådjur och tjäder. Vill du vandra en kortare runda kan du vandra Ängenleden en bit och därefter ta grusvägen, längs sjön, tillbaka till din startplats.

Järnleden Bergsjötorpet – Niklasdam ToR

Vandra på Hertig Karls historiska transportled för järn. Värmlands bergslag har haft en viktig roll i Sveriges utveckling genom brytning av järnmalm i gruvor, järnbruk, transport till Vänern och vidare ut i världen. Den här turen på Järnleden börjar du med vandring i skog. Efter några kilometer når du rastplatsen vid Ljustjärnen. Vid Eskilstorp finns rester av en gammal kolarkoja och kolbottnar där det framställdes kol till närliggande järnbruk. Vandringen går vidare över den 200 m långa spången vid Bromossen och ett stort hygge ner mot Niklasdam. I herrgårdsområdets utkant finns lämningar från en tidigare engelsk park med terrasser och stentrappor. Niklasdams trädgård har pelargonmuseum och sommaröppet café. Efter besöket på Niklasdam vandrar Du samma väg tillbaka till Bergsjötorpet.

Järnleden Hytte – Bergsjötorpet

Vandra på historisk mark där Hertig Karl skapade en transportled för järn. Värmlands Bergslag och järnhanteringen har haft en viktig roll i Sveriges utveckling. Järnet transporterades till Vänern och vidare ut i världen. På vandringen följer du den gamla transportkanalen, Norsbäckens kanal, som invigdes i slutet av 1630-talet. Kanalen mynnar i Bergsjön. I odlingslandskapet strax före Bergsjötorpet passerar du ett stort antal magnifika ekar. Det här är en lättgången sträcka på grus- och skogsväg. Backen vid Varrvikshöjden är en utmaning, som kräver lite extra energi. Vid Bergsjötorpets startplats kan du lämna Järnleden och följa grusvägen till busshållplats vid Rv26. Om du vandrar sträckan Hytte-Bergsjötorp, tur och retur, blir det 10 km.

Järnleden

Järnleden utgörs delvis av vägar som användes redan på 1600-talet. Här gick de tidigaste järntransporterna från Bergslagen ner mot Vänern, med packdjur eller slädar. Kristinehamn var centrum för Bergslagens järnexport. Längs leden finns skyltar, med illustrationer, som berättar om järnets tid. Järnleden går genom ett varierat landskap förbi små tjärnar, över myrmarker, genom skog, betesmark och längs gammal landsväg. Under vandringen passerar du två före detta järnbruk, ett herrgårdsområde, en fornborg från järnåldern och det säregna Österviks kapell.

7-torpsleden

7-torpsleden i Lekvattnet har gamla anor. Leden går huvudsakligen på gamla stigar som skapats av skogsfinnarna. Leden passerar sju torp, alla med skogsfinskt ursprung. Du passerar riksgränsen mellan Norge och Sverige. Två torp ligger på norska sidan gränsen. Under andra världskriget användes stigarna även som flyktingrutt från Norge. Ritamäki finngård är troligen det bäst bevarade skogsfinska torpet på Finnskogen. Ängsmarken vid Ritamäki hävdas och är skyddat som naturreservat.

Halgåledens strövslinga

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall, som går djupt i en ravin. Över Halgåns kanjon går en hög och vacker, gammal stenbro. Vid Brattfallet finns även en stengrund från flottningstiden. Halgåledens strövslinga följer en äldre hästväg uppströms älven till en gammal flottningsdamm. Leden går i fin skog, delvis i blockig terräng. På tallåsen är det lätt att vandra. Ca 500 meter av strövslingan är anpassade för hjulburna. Leden kan vandras i kombination med Halgåleden.

Halgåleden vid Brattfallet

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall, som går djupt i en ravin. Brattfallets och Halgåns kanjon har i alla tider varit ett besöksmål. Över kanjon går en hög och vacker, gammal stenbro. Det finns höga geologiska värden genom Halgåns, Vångans och Klarälvens påverkan på landskapet. Halgåleden visar hur naturens krafter format landskapet från istid till nutid. Nya skred och ras sker varje år. Skyltar förklarar de geologiska processerna samt berättar om kulturlämningar. Fin utsikt över Klarälvdalen. Höjdskillnaden på 122 meter gör leden svår. Halgåleden kan kombineras med Halgåledens strövslinga.

Sundsbergsleden

Sundsbergsleden lockar med utsikt över Fryksdalen från Klövberget, trolsk gammelskog och en damm. På våren är hav av blommande blåsippor en sevärdhet. Både växt- och djurlivet är ovanligt rikt, beroende på den kalkhaltiga berggrunden. Exempelvis finns sju av landets åtta hackspettsarter i området. Sundsbergsleden ligger i Sundsbergs friluftsområde, på gångavstånd från Sunne centrum. Leden har flera branta backar.

Instagram Värmlandsleder