Skogsbruk

Skogsbrukets uppgift är att förse skogsindustrin med träråvara. De största skogsindustrierna i Värmland är sågverk, massa-, pappers- och kartongindustrin. Det är viktiga näringar i både Sverige och Värmland. Exportvärdet är stort.

Värmland är ett skogslän. Värmlands landareal består till 87% av skogsmark. Den totala landarealen är 1,75 miljoner hektar. Av dessa är 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. Skogliga impediment (myr & berg) är drygt 0,2 miljoner hektar. Arealen jordbruksmark är bara 0,12 miljoner hektar.

Nästan all produktiv skogsmark i Värmland är privatägd. I vissa delar av länet dominerar skogsbolag ägandet (34% av arealen). I andra delar domineras ägandet helt av enskilda. Ca 20 000 personer äger 61% av skogsarealen. Mindre än 5% av den produktiva skogsmarken i länet är offentligt ägd. Det är en mycket låg andel, jämfört med övriga Sverige.

Sedan 1950-talet är trakthyggesbruket den dominerande formen av skogsbruk. Det innebär att alla träd på en yta avverkas samtidigt. Därefter bereds marken och återplanteras. Omloppstiden är 80-100 år. Under denna period gör skogsägaren plantering, röjning, gallring och avverkning. Gran och tall är de två dominerande träslagen i skogsbruket.

  • Vandring över hygge med kulturstubbar
    Vårvandring på nyligen avverkat hygge, med kulturstubbarna längs leden.

I Sverige finns två jämställda skogspolitiska mål: produktionsmålet och miljömålet.  I dagens skogsbruk gäller följande av hänsyn till både naturmiljön och friluftslivet:

  • Grenar, rötter och toppar lämnas vid avverkningen. Många tycker att det ser skräpigt ut, men nästan all näring blir kvar i skogen när grenar, rötter och toppar lämnas kvar.
  • Maskinerna är stora och tunga. För att förhindra körskador på marken lägger man ut rismattor på blöta partier. Det bästa är att köra stora maskiner när marken är tjälad.
  • Stigar skall skyddas och inte köras sönder. Högstubbar lämnas längs vandringsleder. Avsikten är att markera var stigen går så att maskinförarna inte skall köra över stigen av misstag. Högstubbar används även för att markera kulturlämningar som skall skyddas. Högstubbarna blir samtidigt ett värdefullt tillskott av död ved som är viktigt för den biologiska mångfalden.
  • Runt vattendrag och sjöar lämnas hänsynsområden. Ofta lämnas också hänsynsområden i utkanten av det avverkade området så att kanterna blir oregelbundna.
  • Skogsnäringen eftersträvar att avverka mindre ytor, jämfört med tidigare årtionden.

Det finns problem och kritik mot skogsbruket men åtgärder pågår för att minska de negativa konsekvenserna.